کیسه زباله رولی پنجاه و پنج در هشتاد سانتیمتر سبز رنگ